Regulamin sklepu internetowego seta.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.seta.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy”), składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży za produkty, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy jest prowadzony przez:

Just and Gal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętego Bonifacego nr 92 lok. 15, 02-945 Warszawa, tel.606797229/501170717, ., e-mail: contact@seta.com.pl ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395480, posiadającą numer NIP 5213615886, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych (dalej : „Sprzedawca”).

Regulamin określa również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Słowniczek
1. Adres Sprzedawcy do reklamacji/zwrotów – Just and Gal Sp. z o.o. , ul. Św. Bonifacego 92/15 , 02-940 Warszawa.
2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
4. Dostawca – oznacza R2G Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335110, posiadającą numer NIP 7010194877, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów i która pośredniczy w świadczeniu usług przewozowych, pocztowych i spedycyjnych oraz współpracujących z nią operatorów pocztowych.
5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
6. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawne także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego, w szczególności na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93).
8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93) i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające pod domeną www.seta.com.pl.

12. Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Produktów Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem.
3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie Internetowej Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej, do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, logotypów, zdjęć, tekstów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich przez Klienta może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
6. W przypadku, gdy Klient lub inny podmiot uzna, że treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmie niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.
§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest uprzednia nieodpłatna Rejestracja zgodnie z Regulaminem. Przeglądanie Produktów Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz Hasło, udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu założenia Konta Klienta, Prowadzenia Konta Klienta i realizacji zamówień Klienta, i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” znajdującego się pod formularzem rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło i zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę oraz podmioty trzecie,
z którymi Sprzedawca współpracuje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
w formularzu rejestracyjnym.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta i realizacji zamówień. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres e-mail Sprzedawcy: contact@seta.com.pl .

7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych (Newsletter) wysyłanych przez Sprzedawcę oraz podmioty trzecie, z którymi Sprzedawca współpracuje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
8. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych (Newsletter) nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta i realizacji zamówień.
9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail: contact@seta.com.pl.
§ 4 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

2. Ceny Produktów wskazane na Stronie Internetowej Sklepu:
a) zawierają podatki i podawane są w PLN (złotych polskich), przy czym Klient ma możliwość zmiany waluty polskiej (PLN) na dolary amerykańskie (USD), euro (EUR) albo funty brytyjskie (GBP), dostosowując ustawienia na Stronie Internetowej Sklepu, ceny te mogą się różnić w zależności od kraju, w którym Klient nabywa Produkt;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od terytorium Dostawy i sposobu dostarczenia Produktu do Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktu/-ów wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. W celu złożenia zamówienia należy:
a) dokonać Rejestracji w Sklepie Internetowym lub zalogować się po dokonaniu wcześniejszej Rejestracji w Sklepie Internetowym;
b) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu;
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić Dostawa Produktu; a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
d) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT (nazwa i adres przedsiębiorcy, numer NIP);
e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

Przed złożeniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt/-y i kosztach Dostawy.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.
9. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 5 Płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy.
2. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, gdzie operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta.
3. Klient jest informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o sposobie płatności , o którym mowa w ust. § 5 ust. 2.
4. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy przy wykorzystaniu sposobu płatności, o którym mowa w ust. § 5 ust. 2, w terminie 2 Dni roboczych od dnia jej dokonania przez Klienta, powoduje anulowanie Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na podany przez niego adres e-mail i Klient może powtórnie złożyć Zamówienie, dokonując płatności w sposób określony w § 5 ust. 2.
§ 6 Termin realizacji zamówienia
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Zamówione Produkty dostarczane są na terytorium Polski oraz poza granice Polski.
2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu warunki realizacji zamówienia, w tym informację o liczbie Dni roboczych w ciągu których nastąpi Dostawa od dnia przyjęcia zamówienia oraz cennik Dostaw. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
3. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki z Produktem przez Sprzedawcę.
4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
5. Sprzedawca, zgodnie z formularzem zamówienia, dołącza do przesyłki z Produktem paragon albo fakturę VAT za dostarczane Produkty.
6. W przypadku nieobecności Klienta pod podanym przez niego adresem przy składaniu zamówienia jako adres, na który ma nastąpić Dostawa Produktu, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie mógł odebrać Produkt. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Warunki reklamacji
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z Umową sprzedaży. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klienta kupującego Produkt jako Przedsiębiorca.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu lub Produktów i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu). Konsument może kierować reklamacje na Adres Sprzedawcy do reklamacji, o którym mowa w § 1 Regulaminu.
4. Konsument może żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak Sprzedawca ma prawo zaproponować niezwłoczną wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument ma prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości lub nadmiernych kosztów wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci należność w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: contact@seta.com.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien opisać zaistniały problem w zgłoszeniu reklamacyjnym. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
8. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 i 8 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu).
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (np. pobrudzone, poplamione ubranie). Konsument może sprawdzić charakter Produktu, jego cechy czy funkcjonowanie w taki sposób, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym (przymierzając ubrania w sklepie stacjonarnym nie odrywa się metek) i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem. W okresie na odstąpienie od Umowy sprzedaży Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je z należytą starannością.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy sprzedaży wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 powyżej na Adres Sprzedawcy do zwrotów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy contact@seta.com.pl. Oświadczenie można złożyć przy wykorzystaniu wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na Adres Sprzedawcy do zwrotów przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsumentem ponosi koszty zwrotu Produktu.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonaną przez niego płatność. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 9 Usługi nieodpłatne (Newsletter i prowadzenie Konta Klienta)
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Newsletter;
b) Prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany form, sposobu oraz czasu dostępu do nieodpłatnych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych (Newsletter) wysyłanych przez Sprzedawcę oraz podmioty trzecie, z którymi współpracuje i klikając przycisk „Zapisz się”. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych (Newsletter) wysyłanych przez Sprzedawcę oraz podmioty trzecie, z którymi współpracuje.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o nowych Produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych trwa do czasu rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.
9. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę (nie dotyczy Umowy sprzedaży) o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tej umowy oraz postanowień poniżej.
10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta przykładowo na adres e-mail Sprzedawcy contact@seta.com.pl , przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
11. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, wysyłając do Klienta stosowne oświadczenie woli na adres e-mail podany przez Klienta.
§ 10 Dane Osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie Rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
2. Administratorem danych osobowych podanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca, tj. spółka działająca pod firmą Just and Gal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętego Bonifacego nr 92 lok. 15, 02-945 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395480, posiadająca numer NIP 5213615886, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta, zawierania z Klientem i realizacji Umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji, zwrotu świadczenia w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której w § 3 ust. 5 lub 7 w celach marketingowych lub przesyłania Klientowi informacji handlowych (Newsletter) drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
8. Dane osobowe Klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, posiadającej numer NIP: 7792369887.
9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na Stronie Internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.
10. Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane do formularza są prawdziwe, kompletne i rzetelne.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Klienta (w tym ustawienia parametrów monitora) mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz stosowne przepisy prawa unijnego.
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
7. W przypadku powstania sporu na tle zawartej Umowy sprzedaży lub usług świadczonych drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
8. Każdy Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej,
np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy
Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeśli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2016 r.